دیروز

          با من

امروز

              با او

              فردا با دیگری

ویک عمر با؟

نه

تو به تغییر عادت کرده ایی

سرخوشی از این تغییر

اما

تنها خود می بازی

ومن چون همیشه

به آرامی به تو میگویم

پسرها شیرن مثل شمشیرن

دخترها موشن   مثل خرگوشند

افسووووس

/ 0 نظر / 17 بازدید