نماییشنامه نویسان منتخب

According to IRNA on Wednesday cultural correspondent of the National Theatre Festival resistance - the conquest of Khorramshahr, playwrights Jury Competition This event consists of artistic Azarang HR, Nader Borhani Marand and M. Pvrrzayyan five work among ‪ 101 ‬ plays submitted to the secretariat of the festival selection them.

. Mercy plays written by Pejman Shahverdi of Boroujerd, apartment number written war Mostafa palace in Tehran, the lives of others written Tyran ideals of Shiraz, calling me slow me Soroush and B Go Go Perm rain pour need to Tehran Hassan works are selected for this competition.

. Thirteenth National Theatre Festival resistance - the conquest of Khorramshahr ‪ 29 ‬ May to June, second in Abadan and Khorramshahr will be held.

/ 3 نظر / 15 بازدید
مهدي حبيبيان

تبريك اخوي. به انتخاب چه مرجعي ست. لطفن توضيحات فارسي را به آن اضافه كن.

یادتم

بابا خارجی.!!!!!! [ابله] دارم کم کم شک می کنم. دوپینگ می کنی؟؟؟ داری آدم حسابی می شی!!![شوخی]

ققنوس

خواندن هيچ كلامي از تو سواد نمي خواهد وديدن رد پاي تو بر هيچ برزني آفتاب نمي خواهد تورا با صداي نفست بايد خواند ...رگهاي وجودم خط بريل را خوب ميشناسد...