با تو یا بی تو

این جهان / دو پلک به هم دوخته ی کودکی ست / که می خواست / آینه ای شکسته به خورشید گرفته باشد.

ومن

در نگاهت زاده شدم /  چون موسای برهنه ای /  در گهواره ای بر نیل /  روانه به سرنوشتی نامعلوم

/ 4 نظر / 8 بازدید
ققنوس

ان گاه که کشتن عاطفه فرهنگ میشود... دل ها برای مردن سنگ میشود... من بی صدا به یاد خودم ساز میزنم... آری دلم برای خودم تنگ میشود . . . من دلم برای خودم تنگ می شود

کاش میتوانستم کلمات سفید به پاکی برف پیدا کنم وبگویم که بی تو این قلب شکسته چگونه بیقراریش هر روز اّ زرده ترم می کنه کاش می دانستی با من چه کردی که دیگر این زندگی برایم هیچ رنگی ندارد ومن هم چه بیهوده شدم برایش .گاهی خودم را در خاطرت گم میکنم وبه اّ سمان خیره میشوم تا شاید اّن دو ستاره را............

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]