طلایی رنگ

آدم هـا می آینـد....

زنـدگی می کننـد

می میـرنـد و

می رونـد ...

امـا فـاجعـه ی زنـدگی ِ تــو

آن هـنگـام آغـاز می شـود کـه

آدمی  می آید

می ماند

می رود

امــا نـمی میـرد!

مـی مـــانــد

و نبـودنـش در بـودن ِ تـو

چنـان تـه نـشیـن می شـود

کـه تـــو می میـری

در حالـی کـه زنــده ای ...

تو رفته ایی یا او

تومرده ایی یا....

 

 گیج شده ام

از بس که دور خودم وول میخورم

/ 1 نظر / 33 بازدید
mapgm

سلام.واقعا من هر موقع که سر زدم به این صفحه شما حرف دلمو نوشتین. همه در خور موقعیت من هستند. عالی بود... ممنون